لمثلك خلقت الدروب


وأنت تمشيها وعينيك على الاقدام! جميلة كيفما كانت, كعوبها تحكي حكاية الاشتهاء الاولى, ومليئة المسافات بين أصابعها بإحتمالات الهسيس على أرض القلب في صباحات العشق او حين تنتصف الليالي و أحزان الروح و تكتمل حد البكاء, كل الدموع


سنة مضت: وأنت مضيت بحثاً عما وحدك تعرفه, او لا تعرفه: فهل وجدت الطريق؟ أم لا زلت مسحوراً بغواية الخطو؟

هناك ١٠ تعليقات:

Mu3jab يقول...

7abbeyt illi katabu Hadi, very well-said:

hal chat kello ma houwi ella dalil 3ala 2addey ya malak enti w sa7btek golaniya 3onsoriyyeh w mas3orin dod el lebneniyyeh shoufo bass el ta3abir elli sta3maltoha: shi 3arsa shi ma ba3ref sho kella kalemet iza dallet 3a shi bet del adde m3abyin 3onsorieh w koreh a3ma dod el lebneniye ya3neh 2a22alla shi byen2al 3eib!

da3m el jeish mesh men el mosallamet bi kell el belden? la2 abadan! halla2 lamma saret 11 sep ma darabet tloo3 el wataniyyeh bi amerka bel habal, ma3 ennon byestehalo w aktar jaishon akbar makanet 2atel bel 3alam w elo aktar men 50 seneh 3am bi attel 3alam w bashar w 3am bi ghatti 2atel bashar, mesh m2aydin el amarken wel britanieh el jeish taba3on? 3a shen heik rej3o nta5abo la bush w rej3o nta5abo la blair, halla2 ba3ed ma sarla 4 snin el 7arb w ba3ed ma sar fi 3000 2atil lal amarken ta ballashna nesma3 aswat 5ajouleh dod. Law ma ken mnel mosallamet ma keno kellon (w ma t2oulili inno iza fi 20 wa7ad 3tasamo eddem el beit el abyad ya3ni ma kellon)bel habal meshyo wara jyshon bi 7arb dod el 3ira2 ma ela sabab el 7mar byefham inno ma ela sabab gheir bey3 el asl7a wl petrol.

Golaniya, ma bterte7i lamma bte7ki ma3 el lebneniyyeh ma heik? shefti inno fi jowwetek 3onsoriyeh doddon ley ma bterte7i shou 3emloulek? leish hal sho3our shou sababo,mnein jeye? fiki tfahmini bi shou azouki el lebneniyyeh? fet jeishon 3a souria w 2attal sourieh metel ma 3emel el jeish el souri 3enna, 5atafo el lebneniyeh sourieh men dimashq w kabbouhon bel 7bousi el lebneniyeh tay 3affno metelma 3melto ento fina??
w iza bkaffi 5abber sho 3amleen el sourieh bel lebneniyeh bdalni la bokra 3am be7ke.

leh ma terte7i lamma bte7ki ma3on. inno aymta 3tada lebneni 3leikon ? bet2oulili ndarab kam shaghil souri ba3ed kel elli 3melto fina, asesan ba3dna 3am nesta2bel el 3emmel el souriyeh bel alafet bidoun 3onsorieh ento bel 2005 taradto kell el lebneniyeh elli byeshteghlo bi souria leh la asbeb qawmieh, ento wel falastiniyyeh betfoto la 3enna btemsa7o el ard fina 3a ardna w mamnou3 7adan yfte7 temmo, heik lezem ysir ta ye3jebkon??

ba3dein malak 3am te7ki 3a 5edmet el 3alam sho jeb la jeb 2nno shou 5as?? 2nno bi souriya bi 7ebbo ktir 5edmet el 3alam? walla bi ayya balad teni? kel el shabeb ma bi 7ebbo 5edmet el 3alam li anno bye5saro seneh 3al a22al men 3omron sho 5as hayy b iza bye3te2do inno el jeish watani aw la2? ba3dein ya set malak 3am te7ki 3a 7arb el mo5ayyamet bel sab3inet 3a ases keno el falastiniyeh metel el 7amal el wadee3 ma 3ayyafo el nes 3isheton w 5assa ahel el jnoub bel 3antra wel 2e3tide2 3ala banet el 3alam w 7araket el za3rane w saret el 3alam 5ayefi 7atta w hiyye b 2alb bayta. ma 2attalo 3alam bel karantina (w mesh bas masi7iyye)w bi w bi...ijo baddon y7arrero falastin 5erbet el bousla ma3on 2alabo 180 daraji w sar tari2 el qods ya morr men jounieh mesh heik n2al?

Ba3dein elek w la golaniya, shaker el 3absi kif tole3 mnel 7abs bi souriyya? fikon tjewbouni 3a hal sou2al. iza wa7ad metel michel kilo katab bayen zghir kabbo bel 7abes 10 snin ta y3affen, kif 2attil 2otala metel shaker el 3absi matloob bel ordon bi jarimet 2atel ma byetsallam lal ordon la2 byotla3 ba3ed sentein w doghri 3a lebnen ta ya3mol fat7 el islem. Kif fate7 el intifada elli teb3a la souria byiji la 3endon sheker el 3absi w 3al sari3 bi sallmo kel shi sho 5ass amerka bi kel hal ishya?. Kbaro w 7ejkon ma25oudin bel 3awatef el jayyeshi, l7a2o el waqa2e3 3al ard.

Baddon y7awlo lebnen la wileyeh amarkeniyeh 3a ases na2eson wileyet walla el petrol ma boy5las fi metel ma 2elti mesh heik, mtamnin belon lal jeish el lebneni la daraji ennon mesh mestarjyin ya3to 2ot3et sle7 ela ta3meh men 5awfon 3a isra2il. sho 3am te7ko kif sheyfen elli 3am bet2oulo mante2i?? eh el qa3eda 3emloha el amarken sa7 bass metel ma 2elti inno byeshteghlo 5aleya ma 5assa b ba3da, halla2 ana w 2enti ya malak iza mnekrah golaniya w badna nente2em menna fina mna3mel majmou3a w men sammia shi elo 5assa bel qa3ida w men jib kam ahbal men so3die wel jaze2er w lebnen w souria wel yaman wel 3ira2 men 2ellon golaniya 5el2et bi amerka (heik 2alet bel blog taba3a) fa lezem njehed doda, w men ro7 mna3mel 3amaliyet doda, w byotla3 7ada mnel qa3ida byed3amna akid li anno elli 3am na3mlo erheb, w iza golaniya jarrabet tdefe3 3an nafsa btotla3 3onsorieh w mejerme li anno ne7na met5abyin bi mo5ayyam falastini w hiyyeh 2awasset 3layna w se2abet kenna fi. sho ra2yek? fina na3mela ma heik.

W ba3dein 3am te7ki 3an el moqawame, mabala kel lebnen qawam, isra2il nsa7abet men beirut wel jabal bi 5atera fekrek? sem3a bi jabhet el moqawameh el lebneniye akid la2 betfoot men mayli bi rasek w btotla3 mnel mayli el tenye li anno fia kelmet lebneniye, ya 3onsoriyye, 2aloulek samir el qentar eben el jabal, bi 7ezeb allah? ballashet el moqawame zamen 2abel 7ezballah, w 7arraret ard, w kenet mkaffiyye ila janeb hezeballa lawma el jeish el souri wel mo5abarat el sourie taba3kon ya golaniya saret tla22et bel moqawimin, elli ma ymout bel 3amalieh dodd isra2il yel2ato w ymas7o fi el ared te3zib w 7abs, mamnou3 el moqawami metel ma mamnou3a bel jawlen, zamat 7ezeb allah li anno ma fion yza3lo iran.

W kamen 3am tes2ali leh el jesh ma 2atal dod isra2il bel 7arb? leh el jesh ma3o ri7et el sle7 elli 3end 7ezeballah tay2atel? souria w iran ma bya3to sle7 lal jeish bya3to la 7ezeb allah bass taymouno 3lay metel ma baddon, wel amarken ma bya3to sle7 lal jesh metel ma bya3to lal ordon w masr e dowal el 5alij li annon bya3refo inno el jesh 3a2idto el 2iteliyeh dod isra2il.

W malak e7ki 3al lebneniyeh ta 2ellek, lek tbayyan enno akbar ghalta 3melneha inno 3melna itife2 el qahera w sama7na lal maqawmei el falastiniyi tfout 3a lebnen, ken lezem na3mel fikon metel ma 3emlo bi masr wel ordon 5atafolkon nafaskon sha7atokon metel el kleb li annon bya3erfokon mni7, mesh metelna kenna msattlina w rakdin wara el qaddiyeh el 3arabiyyeh w falastin. aw 3al 2alileh ken lezem na3mel metel bi souria mna3melkon liwe2 bel jeish ma bya3mel shi dod isra2il welli bi 2ebb raso byen2ata3.

Bass shatrin enti weyyeha el amarken el amarken 3a ases inno el 3arab mesh wled kalb bi 7a2 ba3don men iyyemet el jehliyyeh, mni7 elli maken fi amerka 3a iyyemet el 7asan wel 7osayn wa illa kenti enti w golaniya 2eltolna inno el amarken elli 3emlo el majzara ta ya3mlo fetneh w ye2esmo el meslemin, w ma ba3ref yemken msad2in heik.

Enteh lebneniyeh bass bte3te2di inno ma fi lebnen ma heik ya malak kif mrakbe hal shaghlten ma3 ba3don ma ba3ref bass hayda dalil inno ma fi bi rasek mante2, ma fi lebnen w bte5di dalil te2simet el salatni el 3osmeniyye ases sho hal dalil el 2awe, walla 3a hal 7esbe ma fi falastin kamen wala fi souria, kenet m2assami souria wileyet 7atta 2abel el 3osmeniyyin saif el dawla ken elo dawleh bi 7alab w ma ba3ref meen ken elo dawleh bel sham, 7akeykon kello bala ta3mi habal mesh aktar.

W ya golaniya, leiki ley ma bte7ki 3al siyesi bi souria bass 2awiyeh tetshatari 3al lebneniye wel jeish el lebneni, sho ra2yek belli 3emlo el jeish el souri bi 7alab men 2abel welli 3emlo bi 7ama men kam sene? ma mnesma3ek 3am te7ki shi ella mo7awalet 2alileh w 5ajouleh jeddan bettalbe fia te7rir el mo3ta2alin. leh ma bte7ki? leh hal 3onsorieh dod el lebneniyeh, law dawef3ek enseniyeh leh bass betshoufi elli 3am bisir bi lebnen w gheir ma77alet la2?
W ma raddayti 3alyyi li annek ma bet reddi 3a 7amir ma heik? heik byetsarrafo el wled el zghar lamma baddon yohrbo, ma raddayti 3layyi li anno 3am be7ki mante2 w 3am ba3ti dalil w barhen inno ma3i 7a22. mesh 3ashen ayya shi tene.

Malak Golaniya, please pleaaaaaase wa2ffo el 2araf elli 3am te7ko, ana ma bekrah 7adan bass elli 3am ta3mlo law el lebneni ken malek ra7 yekrahkon, saret msibet el falastiniyyeh kella men warra el lebneniye w shou kamen mfakrin inno el lebneniye 3emlo majezer el 48 w ansha2o dawlet isra2il??!!!
Ne7na bass mnet7ammal mas2ouliyet el bo2s el falastini belmo5ayyamet, ma sar elli sar ta7et daghet 3arabi souri w gheir souri w bel ta2amor ma3 amerka w isra2il lamma fet el jeish el souri la darb yaser 3arafat bi lebnen? btetehmo el lebneniyeh li annon ad3af jeha w li anno el masayeb 3am bet sir 3a ardon w lezem yet3amalo ma3a henne ma 7ada ghayron, qanoun man3 tammalok sakan la falastiniyyeh ma sadar men majles nouwweb ta7et saytara souriyeh, kaza marra ken fi mo7awalet lal same7 lal falastiniyeh bel 3amal w nmana3et hal mo7awalet ta ma ysir fi monefes lal yad el 3amleh el souriyeh hay shou 5ass el lebneniyeh fiha. El matal bi 2ool 3alemtom shay2an wa ghabat 3ankom ashya2o, bass ento anja2 3alemtom ri7et shay2an wa ghabat 3ankom ashya2o.
Rou7o tla3o mnel karahiyyeh wel 3onsoriyye dod el lebneniyeh w golaniya t2akkadi inno fiki te7ki bi kel ra7a ma3 el lebneniyye, walla ma fi 3enna shi dodd el 3alam elli metlek ma fi de3i ta ma terte7i lamma bte7ki ma el lebneniyeh sad2ini inno heik, ente jeye bi a7kem mosba2a 7atta ishya bi rasek w 3am tghalti bi nazertek lal lebnenye, ma 3am 2oul inno el lebneniyeh male2ki fion nes 3onsoriyyin w bala ras metel ma fi bi ayya balad tene bass enteh bel nesbe elek lebneni ya3ni 3onsori mghalta ktir sad2ini innek mghalta, please ma ba2a tfakkri heik. r7amouna alla yer7amkon, bi kaffi hal 2ad mesh na2esna waja3 2alb!!!!

سوريّة يقول...

ولمثل هذه الكلمات أًحني قلبي طوعا ليصير دربا لعشق الأقدام، ولو في قصة .

صباحك.

ملاك يقول...

السيد معجب: بما انك معجب بما قاله هادي, وانا طبعاً لم استطع فك الحرف الانجلو _ارابيك, فبالتالي اعتذر عن الرد عليك كذلك

ثم, تعليقك خاص بتشات البنات: اتمنى منك ان تعيد نشره ضمن تعليقات التدوينة اياها,والا سأضطر لفعل ذلك بنفسي حين اعود الى المدونة من جديد
لكني طبعا افضل انت تقوم بذلك بنفسك لأني اؤمن بالديموقراطية

:)

ملاك يقول...

سورية: شكراً كمان وكمان

basbousi يقول...

Nice post:) Nice words :)
but the feet are so ugly :) I hope they are not urs,
ktir 3ekchin

but nice post

ملاك يقول...

هلق هيدول الاجرين بشعين؟

منيح ما حطيت صورة رجليي انا لكان
:)


ميرسي basbousi

سوريّة يقول...

بس ما تكوني زعلتي اني حكيت حكي وسخ بمدونتك؟:(
انا أسفة
بس انا مافيني حدا يحكي عسوريا، بفلت لساني دغري.

صباح الخير عكلن.

Mo يقول...

Souriyi
U dont need to " twasskhi" 7aki 7atta na3ref enik weskha. Anyone who still defend Bacchar is a dirty ass. tfeh 3leyki 3ala hal 7aki, enti bent enti? iza baddik tdaf3i 3an souriya, fiki te7ki w t7awri, mech bel msabbat wel infijarat taba3 ra2isek el wesekh.

Mo

ملاك يقول...

سورية: ما زعلت
مجدداً: هيدي حرية تعبير

ويسعد اوقاتك

::

الرفيق مو: رجاءً لا تحول لي التعليقات بمدونتي لساحة اخد ورد مع اي كان

اذا بتحب بفتحلك مدونة وبعطيك الباسورد وتسبسب فيها لمين ما بدك براحتك

صباح الخير

:)

غير معرف يقول...

Hey! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

my homepage card sharing how to